top of page

Europese richtlijnen en gevolgen voor de sociale huisvesting

De Energie-efficiëntierichtlijn heeft als doel het bevorderen van energie-efficiëntiemaatregelen binnen de Europese Unie, waarmee het nationale deel van de energie-efficiëntiedoelstellingen in 2030 behaald kan worden. Lidstaten moeten vanuit de Energie Efficiëntie Richtlijn (EED) hun nationale bijdrage aan de Europese doelstellingen bepalen en aangeven welke maatregelen zij van plan zijn te nemen. Dit moet worden beschreven in het National Energy Efficiency Action Plan (NEEAP), dat elke 3 jaar moet worden ingediend bij de Europese Commissie. Het eerste NEEAP moest worden ingediend op 30 april 2014.

Vanuit de Verordening over de 'governance van de energie-unie' (2018/1999/EU), die 24 december 2018 van kracht ging, moeten lidstaten ook een National Energy and Climate Plan (NECP) en een langetermijnstrategie opstellen. In de EED staan een aantal vereisten voor het NECP opgenomen. Daarnaast kunnen met de herziene EED nu ook de maatregelen uit het NECP worden ingebracht als maatregelen om de nationale energie-efficiëntie doelstelling te halen. De eerste draft van het NECP moest voor 31 december 2018 door de lidstaten worden ingediend. Op 31 december 2019 werd de definitieve versie van het Nationaal Energie- en Klimaatplan van België ingediend bij de Europese Commissie. In dit plan worden de maatregelen beschreven waarmee België de klimaatdoelstelling voor 2030 wil behalen.

Als structuur voor de opmaak van het plan is gekozen voor vijf dimensies: energie- efficiëntie, decarbonisatie (inclusief hernieuwbare energie), de continuïteit van de energievoorziening, onderzoek, innovatie en concurrentievermogen en de interne energiemarkt. Een deel van de vereiste inhoud, zoals de te formuleren doelstellingen en de spelregels van wat wel en niet meegeteld mag worden, wordt beschreven in afzonderlijke richtlijnen.

De lidstaten moeten in het plan hun doelstellingen voor het reduceren van broeikasgasemissies en het verhogen van de energie-efficiëntie en het aandeel hernieuwbare energie en interconnectiviteit beschrijven. Naast een beschrijving van de beleidsmaatregelen moet het plan ook een inschatting bevatten van onder andere de hoeveelheid broeikasgasemissies hiermee verminderd zullen worden.

Verplicht energieprestatiecertificaat

Om een duidelijker inzicht te krijgen in de huidige energieprestatie van niet- woongebouwen, moeten, zoals bepaald in het Regeerakkoord 2019-2024, uiterlijk tegen 2025 alle grote niet-woongebouwen (waar de mogelijkheid tot verwarming of koeling voorzien is) over een energieprestatiecertificaat (EPC) beschikken. Vanaf 2030 moeten deze gebouwen een minimaal energieprestatielabel bereiken. Overheidsgebouwen binnen het Vlaams Gewest geven het goede voorbeeld door vóór 2028 aan dit label te voldoen.

EPC-eisen voor sociale woningen


Tegen 2050 moeten alle sociale huurwoningen een energieprestatiecertificaat (EPC)-kengetal hebben van maximaal 100 kWh per vierkante meter. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakte in samenwerking met de SHM een globaal actieplan om tegen 2050 deze doelstelling te behalen. Sinds 1 augustus 2020 gelden volgende EPC- eisen voor sociale woningbouw (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, 2020):

  • Energiezuinig bouwen begint bij het beperken van de energievraag door compact te bouwen. De compactheidsgraad van de woning zelf én de doordachte koppeling van woningen onderling spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom aanvaarden we geen vrijstaande woningen of woningen enkel gekoppeld met garages meer.

  • We zoeken altijd de optimaalste oplossing om te voldoen aan de maatregelen voor hernieuwbare energie volgens de geldende EPB-regelgeving. Ook het beheer en het onderhoud van de geplaatste installaties rekenen we hierbij. De afmeting van de installatie hangt af van de functie van het type en de verwachte bezetting van de woningen.

  • In sociale woningbouw werken we nooit met actieve koeling.

  • We zetten volop in op het klimaatneutraal maken van sociale huisvesting:

  • Nieuwe sociale huurwoningen voldoen altijd aan de wettelijke eisen op het moment van vergunningsaanvraag. Dit houdt in dat nieuwe sociale huurwoningen waarvoor u de omgevingsvergunning vanaf 2021 aanvraagt, de BEN E30-norm zullen behalen.

  • Ingrijpende energetische renovaties zullen al vanaf 2020 voldoen aan de E60-norm. Al de ingrijpende energetische renovaties waarvoor u de omgevingsvergunning aanvraagt na 31 juli 2020, zullen de E60-norm behalen.Comments


bottom of page